Prince Charles visits Edinburgh on  royal train to promote green issues.

Prince Charles visits Edinburgh on royal train to promote green issues.